Algemene Voorwaarden Djamboe

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aangegaan door of met Djamboe, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht

2.1 Indien Djamboe een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever Djamboe en afnemer. Djamboe heeft de bevoegdheid om de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan een ander mediabedrijf.

2.2 Bij het uitvoeren van de opdracht zal Djamboe al het mogelijke doen om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen.

2.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.4 Djamboe kan nimmer tot het aannemen van een opdracht verplicht worden. Djamboe is bevoegd om onder opgave van redenen tussentijds een opdracht te beëindigen.

3. Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Djamboe is het opdrachtgever niet toegestaan, de door Djamboe geproduceerde mediaproducties of andere stukken, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Djamboe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige danwel onrechtmatige informatie of gegevens heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Djamboe hierbij tegen alle aanspraken van derden.

4.2 Djamboe is uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van Djamboe is beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium in het betreffende dossier.

4.3 Djamboe zal voor het inschakelen van derden altijd overleg plegen met opdrachtgever. Bij de inschakeling van derden zal Djamboe de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5. Honorarium, verschotten en kosten

5.1 Djamboe komt een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht door Djamboe afgesproken tarief (exclusief BTW).

5.2 Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vijftiende dag na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De kosten die Djamboe intern of door inschakeling van derden maakt voor het innen van de declaratie, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

6. Slotbepaling, geschillen

6.1 Djamboe is te allen tijde bevoegd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. De betreffende wijzigingen en aanvullingen zijn bindend vanaf de dag dat de nieuwe Voorwaarden zijn gepubliceerd op internet en aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.

6.2 Op iedere rechtsverhouding tussen Djamboe en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen vooreerst in onderling overleg getracht te worden opgelost. Partijen kunnen in overleg besluiten hiervoor mediation in te zetten. Indien dit geen resultaat oplevert is uitsluitend de Rechtbank Utrecht bevoegd van de zaak kennis te nemen.